เกี่ยวกับศูนย์บ่มเพาะ

หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยภาครัฐได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการสร้างวิสาหกิจนวัตกรรมตามแนวทางเศณษฐกิจใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษา จึงได้ให้การสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย พัฒนาศักยภาพนักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้สนใจ ให่เข้ารับการบ่มเพาะเพื่อเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีความเข้มแข็งทางธุรกิจ สามารถกู้ยืมเงินจากธนาคารได้ โดยให้สถาบันการศึกษาในสังกัดของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทำหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยง จัดการฝึกอบรม จัดหาสถานที่ เครื่องใช้ เครื่องมือสำหรับการดำเนินกิจกรรม เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ รวมทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้่านธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจที่สร้างสรรค์ เติบโตและทำผลประกอบการได้อย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยราชมงคลรัตนโกสินทร์  มุ่งมั่นสู่การเป็นศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำแบบครบวงจรโดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ
1. จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนากระบวนการให้บริการและบุคลากรประจำหน่วยบ่มเพาะ
3. ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยและสามารถเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาสู่การสร้างผู้ประกอบการใหม่
4. ส่งเสริมให้ นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง
5. เสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง
6. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยบ่มเพาะฯ ของสถาบันอื่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**************************************************************************