ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม

ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรม
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สู่ตลาดที่ยั่งยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
วันที่ 21-23 กันยายน 2558 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สำนักงานใหญ่)

[form form-1]

กรุณากรอกใบสมัคร และแบบข้อมูลเบื้องต้นของผู้รับบริการ A1 ZSMEs/ผู้ประกอบการ/บุคลากร) หรือ A2 (วิสาหกิจชุมชน/ราษฎร) แล้วส่งกลับมาที่ อีเมล : innovativeproductdesign2015@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2558

หมายเหตุ* รับเฉพาะผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมฝึกอบรมในโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ในปี 2558 ของหน่วยงานอื่นๆ ส่วนไฟล์ภาพผลิตภัณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้นำมาในวันที่เข้าร่วมสัมมนา