การจัดองค์กร

การจัดองค์กร

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ มีภารกิจบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

๑.  ด้านบริหารและแผนงาน   มีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานธุรการ  ทั้งด้านการเงิน  บัญชี  พัสดุ  บุคลากร  แผนและงบประมาณ  งานสารสนเทศ  รวมทั้งจัดระบบและปรับปรุงงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  จัดทำคำของบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้ความร่วมมือและประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ พร้อมให้ข้อมูลกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

๒.  ด้านวิชาการ  การจัดฝึกอบรมและการบ่มเพาะ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

๒.๑  การจัดทำแผนการฝึกอบรม  ประชุม  สัมมนา  ศึกษาดูงาน  และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม  และวิเคราะห์หลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม  วางแผนการดำเนินงาน  จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์  เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมทุกด้าน  งานจัดหาและประสานงานผู้เชี่ยวชาญจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อมาดำเนินการอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  พร้อมทั้งประเมินผล และสรุปผลการดำเนินงานรายงานต่อมหาวิทยาลัย  หลังจากนั้นนำผลการให้บริการมาบูรณาการเป็นองค์ความรู้เพื่อสร้างผู้ประกอบการต่อไป

๒.๒  งานบ่มเพาะวิสาหกิจ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้  จัดทำแผนการบ่มเพาะวิสาหกิจโดยการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อให้มีศักยภาพพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อม  (SME)  พร้อมทั้งจัดหาสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ  อบรมให้ความรู้  เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการเป็นระยะเวลาหนึ่ง  จากนั้นให้ผู้ประกอบการมีโอกาสดำเนินธุรกิจจริงโดยมหาวิทยาลัยจะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการรายใหม่สู่คุณภาพ  และมาตรฐานการผลิต  เพื่อให้สามารถแข่งขันในธุรกิจได้  และดำเนินการติดตามผลการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการรายใหม่ต่อไป

๒.๓  ด้านการตลาดและเครือข่ายสัมพันธ์  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานประชาสัมพันธ์  รวมทั้งการออกแบบสร้างสื่อสิ่งพิมพ์  เพื่อการประชาสัมพันธ์ให้โครงการเป็นที่รู้จักทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับภาครัฐและเอกชนสำหรับผู้ประกอบการที่อยู่ในโครงการบ่มเพาะ

๒.๔  ด้านพัฒนาธุรกิจ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  เกี่ยวกับ  งานพัฒนาธุรกิจ  งานจัดนิทรรศการแสดงสินค้า  งานสร้างฐานตลาดเพื่อกระจายผลิตภัณฑ์  และงานจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการบ่มเพาะได้ขยายการจัดจำหน่ายสินค้า  รวมทั้งจัดหารายได้ให้กับศูนย์บ่มเพาะฯ ในการเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่บุคคลและองค์กรภายนอก

*****************************************************************

เป้าหมาย

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ

๑.  อุตสาหกรรมธุรกิจเฟอร์นิเจอร์  ผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่ง  เน้น  วิสาหกิจชุมชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง  เช่น  หีบห่อบรรจุภัณฑ์

๒.  ธุรกิจการสร้างสรรค์ศิลปะ/ธุรกิจอัญมณี  เน้นการออกแบบ  เพื่อสร้างความสามารถในการผลิตสินค้าและการตลาด

๓.  ธุรกิจอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยี  ได้แก่  การผลิตและการสร้างนวัตกรรมใหม่

๔.  ธุรกิจการบริการด้านโรงแรมและการท่องเที่ยว

๕.  เน้นธุรกิจการตลาดยุคใหม่ที่เรียกว่า  Digital  Economies  ผ่านการตลาดแบบ  E-Commerce

        ***************************************************************