การให้บริการ

ขั้นตอนในการให้บริการของหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจแก่ผู้ประกอบการ  มีรายละเอียดดังนี้

๑.  กรอกใบสมัคร  ผู้ที่สนใจเข้าร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจจะต้องกรอกใบสมัครเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจตามแบบฟอร์มใบสมัครของหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

๒.  คณะกรรมการพิจารณา  เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะ  ซึ่งผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะมีสถานะเป็น  Pre Incubatee

๓.  อบรมการเขียนแผนธุรกิจ  ผู้ประกอบการที่เป็น  Pre Incubatee  ทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจที่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจัดขึ้น

๔.  เขียนแผนธุรกิจ  หลังจากผู้ประกอบการได้รับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจแล้ว  จะต้องเขียนแผนธุรกิจส่งให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

๕.  ผ่านการรับรองแผนธุรกิจ  แผนธุรกิจที่ผู้ประกอบการส่งให้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ทางหน่วยบ่มเพาะจะดำเนินการวิเคราะห์แผนธุรกิจ  โดยผู้ประกอบการที่แผนธุรกิจผ่านการรับรองแล้วจะมีสถานะเป็น  Incubatee

๖.  ปฐมนิเทศและลงนามสัญญาระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัย

๗.  เปิดดำเนินการและรับบริการให้คำปรึกษาด้านต่างๆ  ที่เกี่ยวกับธุรกิจโดยผู้เชี่ยวชาญที่ปรึกษา  รวมทั้งการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ประกอบการ  มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

๘.  เมื่อดำเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจ  ผู้ประกอบการเลื่อนสถานะเป็น  Start – up  Company  ทันที

๙.  การจดทะเบียนพาณิชย์  เมื่อผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้ระยะเวลาหนึ่ง  ผู้ประกอบการที่ต้องการจดทะเบียนพาณิชย์สามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้ โดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะให้ความช่วยเหลือในการจดทะเบียนพาณิชย์  ทั้งนี้ผู้ประกอบการทุกรายไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนพาณิชย์ทั้งหมด

๑๐.  ติดตามรายงานผล  ผู้ประกอบการที่เป็น  Start – up  Company  จะต้องรายงานผลประกอบการแก่หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจทุกเดือน

๑๑.  คณะกรรมการพิจารณา  เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่เป็น  Start  –  up  Company  ซึ่งผู้ประกอบที่ผ่านการพิจารณาจะมีสถานะเป็น  Spin – off  Company  และสิ้นสุดการบ่มเพาะกับหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

*******************************************************************

ขั้นตอนการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมการบ่มเพาะ

ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการของ  RMUTR-UBI  จะมีการแบ่งสถานภาพของผู้ประกอบการเป็น  ๔  ระดับด้วยกัน  คือ

๑.  Pre Incubatee  เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ที่สมัครเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ  และได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ซึ่งผู้ประกอบการในระดับนี้จะได้รับการอบรมเพื่อเขียนแผนธุรกิจ

๒.  Incubatee  เป็นผู้ประกอบการที่สามารถเขียนแผนธุรกิจฉบับสมบูรณ์และได้รับการรับรองแผนธุรกิจจากคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  ซึ่งผู้ประกอบการในระดับนี้จะมีที่ปรึกษาในด้านต่างๆ  เพื่อให้ความรู้ในแขนงต่างๆ  ที่ผู้ประกอบการต้องการ

๓.  Start – up  Company  เป็นผู้ประกอบการที่เริ่มธุรกิจแล้ว  โดยธุรกิจนั้นจะต้องเกิดจากการบ่มเพาะของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจตามแผนธุรกิจที่วางไว้  มีรายได้จากธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบอย่างชัดเจน  และมีการแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของธุรกิจและข้อมูลการจ้างงานแก่หน่วยบ่มเพาะ

๔.  Spin – off  Company  เป็นผู้ประกอบการที่ยกระดับมาจาก  Start – up  Company  โดยจะมีคุณสมบัติคือ  สามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงโดยไม่จำเป็นต้องรับการสนับสนุนจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจอีก  มีปริมาณและการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างชัดเจน  มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่องหรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น  และสามารถจดทะเบียนพาณิชย์ได้  ถ้าผู้ประกอบการต้องการ  ซึ่งผู้ประกอบการที่จะเป็น  Spin – off  Company จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจด้วย

******************************************************************