โครงสร้างองค์กร

การใช้ทรัยากรและโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย อันเกี่ยวกับงานด้านบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ศุงสุด  เพื่อเป็นศูนย์รวมของการบริหารจัดการคางการ ทำให้เกิดความร่วมมือและการใช้ทรัพยาการร่วมกันในมหาวิทยาลัยปราศจากพรหมแดน อันเป็นสิ่งที่พึงปราณาอย่างยิ่งในการทำงานในมหาวิทยาลัย  นอกจากยังให้ความสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่าย เพื่อเกิดการเรียนยรู้ และขยายผลต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง อันนำประโยชน์สู่สังคมในอนาคต  จากนั้นเมื่อพันระยะการสนับสนุนทางการเงินจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์จะสามารถดำเนินการได้อย่างติ่เนื่องเกิดศักยภาพและมีความพร้อม โดยใช้ประสบการณ์และเทคนิคการบริหารรจัดการการตลาด และการบริการต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Start – Up – Company) จนถึง  Spin – off – Company ได้อย่างมีศักยภาพและเข้มแข็ง โดยผ่านหน่วยบ่เพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวิทยาแขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโฑลยี   ศิลปะ  การบริหาร  การจัดการ ที่เกิดผลงานวิจัย  สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรม   งานสร้างสรรค์  และการพัฒนาผลงานของอาจารย์และนักวิจัย  รวมทั้งสถานที่  สำนักงาน ห้องปฎิบัติการ  เครื่องมือ  เครื่องจักร  สิ่งอำนวยความสะดวก(Facilties) ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  จะได้ตระหนักถึงความสำคัญในโครงการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อช่วยส่งเสริมสนับสนุน  ผลักดันและหล่อหลอมประกอบการอย่างมืออาชีพที่มีคุณภาพเป็นรากฐานสำคัญต่อเศาษฐกิจชุมชน  และภาพรวมของประเทศในอนาคต

 

  • ส่งเสริมให้นักศึกษา บัณฑิต และบุคลากรเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมุ่งเน้นฑุรกิจที่ใช้ความรู้ด้านศิลปวิทยาเป็นฐาน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้นำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์  นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์เชื่อมต่อกับภาคอุตสาหกรรมและชุมชน เพื่อพัฒนาศุ่เชิงพาณิชย์
  • สร้างความร่วมมือของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจระหว่างสถาบันการศึกษาภาครัฐ และภาคเอกชน ในการสร้างแรงขับนำสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และรูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสมแต่ละธุรกิจ
  • สนับสนุนให้เกิด Start-up companies จนถึง Spin-off company จากผู้เข้าร่วมบ่มเพาะที่มีศักยภาพและความเข้มแข็ง