วันพุธ ที่ 15 พ.ย. 2560 และ วันพุธ ที่ 22 พ.ย. 2560 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัด “โครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ” เพื่อบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการเขียนแผนธุรกิจเป็นและสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินธุรกิจ

*****************************************************************

บรรยากาศ