วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์

96 หมู่ 3 ถ.พุทธมณฑลสำย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทร 02-441-6067, 09-2442-8000 E-mail : rcim@rmutr.ac.th