ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) เพื่อนำแนวคิดไปสู่ก้าวแรกของธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น มีสื่อการตลาดของตัวเอง และขายสินค้าได้จริง ไม่มีค่าใช้จ่าย

[vfb id=1]