วันที่ 9 พ.ย 2558 ประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการหารือในประเด็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ภาพบรรยากศ

rmutr_ubi_9-10-58-2 rmutr_ubi_9-10-58-3

rmutr_ubi_9-10-58-4 rmutr_ubi_9-10-58-5

rmutr_ubi_9-10-58-6 rmutr_ubi_9-10-58-7