ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  (University Business Incubators) เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  ทำหน้าที่ในการเป็นพี่เลี้ยง จัดการฝึกอบรม จัดหาสถานที่ เครื่องใช้เครื่องมือสำหรับการดำเนินกิจกรรม เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจ รวมทั้งจัดหาผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีธุรกิจที่สร้างสรรค์ เติบโตและทำผลประกอบการได้อย่างยั่งยืน