โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่(Startup)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ UBI วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Start-up) เพื่อนำแนวคิดไปสู่ก้าวแรกของธุรกิจ สร้างผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น มีสื่อการตลาดของตัวเอง และขายสินค้าได้จริง ไม่มีค่าใช้จ่าย

Continue reading


ประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

วันที่ 9 พ.ย 2558 ประชุมความร่วมมือระหว่างเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อดำเนินการหารือในประเด็นการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

Continue reading


แบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลของกิจการ

แบบฟอร์มรายละเอียดและข้อมูลของกิจการ (เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม : การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด)

Continue reading


โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด

รายละเอียดโครงการและตารางอบรม >> คลิก
ลงทะเบียน >> คลิก (หมดระยะเวลาลงทะเบียน)
แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ A1 (SMEs/ผู้ประกอบการ/บุคลากร) >> คลิก
แบบข้อมูลเบื้องต้นผู้รับบริการ A2 (วิสาหกิจชุมชน/ราษฎร) >> คลิก

Continue reading


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาการสร้างเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการ”

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2588 ชมรมผู้ประกอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สนับสนุนโดย ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การพัฒนาการสร้างเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการ” ณ ห้อง A310 ชั้น 3 อาคารสิรินธน

Continue reading